Fat-tailed-Sheep grazing Fat-tailed sheep – Big Alliah, Bir Hima