Fat-tailed sheep closeup – Big Alliah, Bir Hima

Fat-tailed-Sheep grazing